Societats en 24h Venda i Constitució

Per a la constitució de societats en 24h es necessiten numerosos tràmits que s’han d’efectuar en diferents organismes, allargant entre 40 i 60 dies la tramitació de la societat. Amb CACPLUS pot disposar de la seva societat en un plaç inferior a 24 HORES.

A CACPLUS comptem amb experiència en l’assessorament per a la constitució i transmissió de societats, a través d’advocats i economistes professionals. El nostre servei es fonamenta en la professionalitat, serietat, confidencialitat i rapidesa.

Per a la constitució i domiciliació d’una societat calen diversos tràmits a diferents organismes per la qual cosa poden arribar a caldre de 40 a 60 dies per a tramitar una societat. Amb CACPLUS podeu disposar de la vostra societat en un termini inferior a 24 HORES.

Mitjançant el procés on-line de sol·licitud tindreu a l’abast de forma ràpida, fàcil, professional, segura i confidencial, la transmissió i constitució de societats, escollint entre la nostra cartera de societats constituïdes la que més us convingui.

Us recordem que si desitgeu modificar la raó social de la societat és posible fer-ho en qualsevol moment.

Mitjançant el servei de Venda de Societats posem a la vostra disposició societats de responsabilitat limitada (S.L.) constituïdes segons la legislació mercantil vigent inscrites i operatives de forma immediata.

Assegurem disponibilitat immediata: En menys de 24 hores podem completar el tràmit i sereu titular de la societat que hagueu escollit.

Garantim l’anonimat dels nous socis, ja que la transmissió de participacions socials no s’inscriu al Registre Mercantil.

Garantim la màxima privadesa i confidencialitat. L’equip professional de CACPLUS està subjecte al secret professional.

Gestionem les escriptures de:

 • Elevació a públic dels acords de nomenament d’administrador, canvi de domicili social i modificació d’objecte social.
 • Compravenda de les participacions socials de la societat adquirida

Oferim societats:

 • Constituïdes en els últims 12 mesos, sense activitat prèvia ni deutes de cap classe, sense actiu ni passiu (certificat davant Notari)
 • Amb un ampli objecte social, amb la possibilitat d’ampliar-lo si es vol
 • Degudament inscrites al Registre Mercantil.
 • Proveïdes del corresponent CIF.
 • Operatives des de l’instant precís d’adquisició.
 • Amb un capital social de 3.000 € totalment desemborsat per mitjà d’aportació dinerària i amb compte corrent.
 • Sense necessitat de desemborsament del capital social per part vostra.
 • Amb certificat davant Notari d’absència de deutes i activitat prèvia.
 • Servei disponible a Barcelona.

Amb el servei de Transmissió de Societats de CACPLUS tindreu molts avantatges:

Rapidesa

Transmissió de societats en menys de 24 hores llestes per a començar a operar des del mateix moment de la firma. D’aquesta manera no us heu d’esperar per a disposar de la vostra societat operativa.

Comoditat

Disposareu de la vostra societat per a la immediata operativitat, amb el seu ampli ventall de denominacions apropiades per a qualsevol activitat i acceptades pel Registre Mercantil. Disposareu immediatament del CIF definitiu de la societat sense haver de patir el pesat procediment de tramitació, així com el de la gestió del pagament dels impostos, les formalitats i les despeses de Registre Mercantil. Resumint, us evitem els desplaçaments, esperes, tramitacions. A més, no caldrà que feu el desembors inicial del capital social, ja que ja ha estat prèviament dipositat i anotat als llibres comptables de la societat.

Seguretat

A la pròpia escriptura de compravenda de participacions s’hi inclou la inexistència de deutes, càrregues, responsabilitats i poders i s’entrega un Certificat notarial d’inoperància garantint en tot moment la inactivitat de la societat.

Confidencialitat

L’escriptura de compravenda de participacions socials no s’ha d’inscriure al Registre Mercantil, la qual cosa permet que el nom i altres dades personals dels nous socis no siguin de domini públic.

Flexibilitat

Preparem per als nostres clients societats a mida. En el mateix acte de la firma davant Notari, s’hi inclouen els canvis necessaris segons les vostres exigències, com per exemple el règim d’administració, l’objecte social, o bé la modificació d’alguns aspectes dels Estatuts de la Societat.

Serveis

CACPLUS disposa d’una àrea de gestió i assessorament, fiscal (acompliment de formularis tributaris), laboral (realització de contractes de treball, prorrogues, nòmines i assegurances socials) i comptable (realització dels llibres de comptabilitat obligatoris, balanços i comptes de pèrdues i beneficis. Mitjançant aquest servei tindreu la societat gestionada de la manera més eficient per als vostres interessos).

A través de la nostra SOL·LICITUD ON-LINE podeu facilitar-nos totes les dades necessàries per a procedir a la transmissió de la societat de la vostra elecció.

Els passos a seguir són els següents:

 • Elecció de la societat a través del nostre llistat de societats.
 • Enviament de formulari amb les dades sol·licitades.
 • Realització del senyal per a la reserva de la societat seleccionada.
 • Concreció del dia, l’hora i el notari, per a procedir a la firma de la transmissió de la societat reservada.
 • Firma d’escriptura davant notari i lliurament de documentació (escriptura de constitució inscrita al Registre Mercantil, CIF de la societat, certificat d’absència de deutes, escriptures de transmissió de participacions o accions i d’acords socials, contracte de compte bancari). Així com també el pagament de la quantitat restant, per concepte de transmissió de la societat reservada i la seva domiciliació, si escau, al nostre centre de negocis.
 • Un cop realitzada la firma davant notari, nosaltres ens encarreguem de recollir les escriptures del notari, així com la inscripció al Registre Mercantil de l’escriptura de protocolització d’acords socials.

A continuació trobareu la nostra tarifa per a la transmissió de societats limitades ja constituïdes i totalment operatives.

PREU BASE: 1.335€ + I.V.A.

 

CONCEPTE Inclòs Addicional
Escriptura de Constitució Registrada (3.000 € Capital) Si
CIF Si
Certificat d’Inactivitat Si
Certificat d’Absència de Deutes Si
Escriptura Notarial de Procolització d’Acords Sociales Si
Cessació i Nomenament d’Administradors Si
Cambi d’Òrgan d’Administració Si
Declaració d’Unipersonalitat Si
Ampliació / Variació Objeto Social Si
Trasllat de Domicili dins de la Provincia Si
Escriptura Notarial de Compravenda de Participacions Si
Compte Bancari Si
Inscripció al Registre Mercantil No 400€
Trasllat de Domicili Social fora de la Provincia No 250€
Camvi de Denominació Social No 150€
Atorgament de Poders a Tercers sense inscripció RM No 150€
Atorgament de Poders a Tercers amb inscripció RM No 250€
Soci addicional (més de 4 socis) No Consultar
Administrador addicional (més de 4 administradors) No Consultar
Domiciliació de Societat – cost mensual No 40€

Principals característiques

 • Celeritat absoluta, firmi demà mateix
 • Societats constituïdes i operatives
 • CIF
 • Capital desemborsat 3.000 €
 • Modificació de Raó Social en qualsevol moment
 • Objecte social àmpli, modificable
 • Certificat Notarial d’absència de deutes i activitats
 • Compte bancari aperturat