PROTECCIÓ DE DADES

Protecció de dades per a ONLINE VIRTUAL OFFICE, S.L. cacplus.com.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, que té com a finalitat garantir i protegir pel que fa al tractament de dades personals, les llibertats pública i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal i familiar, quan el tractament es fa en territori espanyol en el marc de les activitats d’un establiment del responsable del tractament, CACPLUS, informa tots els usuaris del portal cacplus.com sobre la política de protecció de dades de caràcter personal, perquè els usuaris puguin amb total llibertat decidir si desitgen facilitar les dades que els puguin ser requerides amb motiu de la subscripció o registre en algun/segon serveis que ofereix CACPLUS a través del seu portal.

No obstant això CACPLUS es reserva el dret a modificar aquestes condicions a fi d’adaptar-les a les modificacions legislatives o a les pràctiques del sector, en el cas del qual informarà amb la deguda antelació mitjançant anunci en aquesta pàgina. Les dades personals recollides, a través dels que vostè ens faciliti en omplir la Sol·licitud de Subscripció o Registre en qualsevol dels nostres serveis en els que sigui necessari registrar-se o subscriure’s, seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als fitxers de CACPLUS, a fi de poder mantenir la relació contractual, en el seu cas, establerta amb CACPLUS, així com la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels nostres serveis i donar-los tràmit, enviar-li informació i publicitat sobre les ofertes, promocions i recomanacions de CACPLUS, així com per realitzar estadístiques i anàlisi de les tendències del mercat, i enquestes que l’usuari no estarà en cap cas obligat a contestar.

Llevat d’en els camps en els quals s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre les seves dades són voluntàries, sense que la falta de contestació a les mateixes impliqui una minva de qualitat, o impossibilitat de prestar el servei llevat que s’indiqui una altra cosa. Així mateix li informem que vostè té la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició de les seves dades de caràcter personal, sent el responsable CACPLUS, el domicili del qual és el següent: Rambla de Catalunya, Barcelona.

Vostè podrà exercitar els drets citats en el paràgraf anterior, seguint el procediment establert en la Llei 15/1999, de Protecció de Dades, és a dir:

– Dret d’Accés.
L’interessat tindrà dret a sol·licitar i obtenir gratuïtament informació de les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament, l’origen de les esmentades dades, així com les comunicacions realitzades o que es puguin realitzar. La consulta podrà fer-se per una mera visualització o indicant les dades objecte de tractament mitjançant escrit, còpia o fotocòpia, certificada o no, en forma llegible i intel·ligible, sense utilitzar claus o codi que requereixin l’ús de dispositius mecàniques específiques.

Aquest dret podrà ser exercitat com a màxim una vegada cada 12 mesos, llevat que s’acrediti un interès legítim. L’exercici d’aquest dret serà de forma gratuïta mitjançant sol·licitud o petició dirigida al responsable del fitxer, formulada mitjançant qualsevol mitjà que garanteixi la identificació de l’afectat (D.N.I. o un altre mitjà anàleg), i en la que consti el fitxer o fitxers a consultar.

La petició haurà de contenir el domicili a efectes de notificacions, data i firma. L’interessat, haurà d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar la tramesa i recepció de la sol·licitud.

– Dret de rectificació i cancel·lació.
És la facultat o capacitat de l’afectat per la qual pot instar el responsable del fitxer a complir amb l’obligació de mantenir l’exactitud de les dades, rectificant o cancel·lant les dades de caràcter personal que resultin inadequats o excessius, en el seu cas, o el tractament de les quals no s’ajusti a la Llei.

És un dret l’exercici del qual és gratuït. S’exercirà mitjançant sol·licitud o petició al responsable del fitxer, mitjançant qualsevol mitjà que garanteixi la identificació de l’afectat (PE. D.N.I.) i en la que constin les dades que cal cancel·lar o rectificar-se i el/els fitxer/segon que es troben.

La petició haurà de contenir un domicili a efectes de notificacions, data, firma del sol·licitant, i acompanyar fotocòpia del D.N.I. A més indicarà la dada que és errònia, i la correcció que s’ha de realitzar junt amb la documentació que justifiqui la rectificació, llevat que la mateixa depengui exclusivament del consentiment de l’interessat.

En el cas de cancel·lació haurà d’expressar la revocació al consentiment atorgat.

– Dret d’oposició.
És per als casos en els quals no és necessari el consentiment de l’afectat per al tractament de les dades de caràcter personal, i sempre que una Llei no disposi el contrari, aquest podrà oposar-se al seu tractament quan existeixin motius fundats i llegítimes relatius a una concreta situació personal. En tal supòsit el responsable del registre exclourà del tractament les dades de l’afectat. Els interessats podran oposar-se prèvia petició, i sense despeses, al tractament de dades que els concerneixi, en el cas de les quals es donarà de baixa del tractament, cancel·lant-se la informació que sobre ells figurin en aquell.

Per a la seva major comoditat li informem que vostè disposa de models per poder exercitar els seus drets en l’agència de protecció de dades, la direcció de la qual és la següent: http://www.agpd.es

CACPLUS, ha adoptat els nivells de seguretat bàsics que de conformitat amb el Reial Decret 994/1999, d’11 de Juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats de caràcter personal, i altres disposicions legals exigeixen, així com altres mesures tècnica addicionals a fi d’evitar que les seves dades puguin perdre’s, alterar-se, fer malament ús, no accedeixin persones no autoritzades, o fins i tot evitar el robatori dels mateixos. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures en Internet no són completament inexpugnables.

Així mateix, CACPLUS informa que els responsables dels fitxers de caràcter personal de CACPLUS, han estat informats de l’obligació que tenen a guardar secret professional respecte dels mateixos, subsistint aquesta obligació en finalitzar les seves relacions.

En cas que CACPLUS decidís cedir les dades a tercers, ho comunicarà als afectats, indicant la finalitat del fitxer, a naturalesa de les dades que han estat cedides, i el nom i a direcció del cessionari.

Si vostè desitja ampliar la informació aquí ressenyades sobre la privacitat i utilització de la informació per CACPLUS, pugui fer-lo posant-se en contacte amb: ONLINE VIRTUAL OFFICE, S.L. mitjançant un correu electrònic a [email mailto=”[email protected]” txt=”[email protected]”]